20070611 Carol Sanders Birthday Bash @ Smitty's - forestphotography